Zorg en ondersteuning 

Natuurlijk willen we er als dorpsschool voor zoveel mogelijk kinderen en gezinnen zijn. Door kwalitatief goed onderwijs te bieden, kunnen we gelukkig bijna alle kinderen in het dorp passend onderwijs bieden.

Bij goed onderwijs is er oog voor de diversiteit in leren tussen de kinderen. Onze leerkrachten zijn geschoold in het geven van gedifferentieerd onderwijs. Onze methoden voor rekenen en taal zijn ook gemaakt om op verschillende niveaus les te geven. We merken dat kinderen daar wel bij varen. 

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig. Zo mogelijk vindt die extra ondersteuning in de groep plaats of in een groepje buiten de klas. In een enkel geval is het nodig om een kind individueel buiten de klas te begeleiden. Bij alle extra ondersteuning zijn onze onderwijsassistenten van groot belang. 

Speciaal onderwijs

Soms is het nodig om een kind een passende plek te bieden in een andere setting en door te verwijzen naar het speciaal onderwijs (S(B)O). Dat gebeurt als er sprake is van één of meer van de volgende aspecten:
  • Het kind ontwikkelt zich onvoldoende, ondanks alle inzet;
  • Het welbevinden gedurende langere tijd is niet goed en er is ook geen verbetering te verwachten. 
  • Het kind vormt een belemmering voor zijn omgeving 
De eerste verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning van de leerlingen, ligt bij de leerkracht. Elke leerling wordt ook meerdere keren per jaar besproken met de teamleider zorg (IB’er).

Met elkaar volgen zij de ontwikkeling van de kinderen en proberen ze tijdig bij te sturen waar dat nodig is. In overleg met de teamleider zorg kan er ook externe hulp, bijvoorbeeld van het CJG of ambulante begeleiding, worden ingeroepen.