Medezeggenschapsraad 

Onze scholen kennen actieve medezeggenschapsraden (MR), die altijd samen vergaderen als Gemeenschappelijke MR (GMR). In deze GMR zitten van elke school twee ouders en twee collega's. De GMR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van onze scholen. Daarnaast wordt de GMR actief betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid en de evaluatie van bestaand beleid.